วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

แผนการสอน

.....คำอธิบายรายวิชา.....ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม.....ครั้งที่ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ1 -ข้อตกลงในการเรียนตลอดภาคเรียน-บรรยาย-แผนการเรียน-จุดมุ่งหมายการศึกษาพฤติกรรม-อภิปลาย-หนังสือและเอกสาร-ยกตัวอย่างพฤติกรรมการพัฒนาตน-ยกตัวอย่างที่ตนเองภูใจ2ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรมมนุษย์-ศึกษาเนื้อหา-สถานณ์จำลอง-พฤติกรรมความหมายและความสัมพันธ์-ศึกษากรณีตัวอย่าง-กรณีตัวอย่าง-พฤติกรรมภายในกับภายนอก-แบ่งกลุ่มอภิปราย-หนังสือและเอกสาร-การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์-วิธีศึกษาพฤติกรรม-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม3 -ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์-แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหา-สถานการณ์จำลอง4 -ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์และคุณธรรมและจริยธรรม-แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหา-สถานการจำลอง5 -การเข้าใจตนเองและผู้อื่น-ตน-บทบาท-การรู้จักตน-บรรยาย-แผ่นใส6 -การพัฒนาตน-ศึกษาเนื้อหา-แผ่นใส7 - การพัฒนาตน-สำรวจตัวเอง-แบบสำรวจ8 -การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์- บรรยาย- แผ่นใส9 -ทฤษฏีและเทคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์-บรรยาย-แผ่นใส10 -การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์-บรรยาย-แผ่น11 -การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น-แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหา-ใบงาน12การพัฒนาพฤติกรรมในการทำงาน -แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหา-แผ่นใส13 -การทำงานเป็นทีม-แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหา-ใบงาน14 -การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข